středa 15. června 2016

Závěrečný TEST

Závěrečný test nás prověří zítra, tj. ve čtvrtek 16.6.2016

Scio test z www.mup.scio.cz, test č. 3, můžete si zkusit předem demotest a test č. 2
Přístupy máte u sebe.

Co bude v testu? Nic nového za posledních pár let od 3. třídy.

gramatika
uplatnění pravidel pravopisu v písemném a mluveném projevu
Správně píšu lexikální pravopisné jevy na úrovni slova, zejména pravopis vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných, skupin bě, pě, vě, mě, velkých počátečních písmen u vlastních jmen, pravopis podstatných jmen podle vzorů.

gramatika na úrovni slova
Gramatické znalosti a pravidla gramatiky aplikuji již u všech ohebných slovních druhů na úrovni nauky o slově, tvarosloví a slovotvorby.
Rozeznám jednotlivé ohebné slovní druhy, podstatná jména správně přiřadím ke vzorům. U odvozených slov určím předponu.

gramatika na úrovni věty
Gramatické znalosti a pravidla gramatiky na úrovni skladby aktivně využívám při vyhledávání a určování základní skladební dvojice, vyznačím přímou řeč a rozliším větu jednoduchou a souvětí, spojím věty v souvětí a vyhledám základní skladební dvojici, určuji počet vět v souvětí.
Vyhledám podmět a přísudek v jednoduché větě. Rozeznám větu jednoduchou a souvětí, určím druh věty podle postoje mluvčího. Vytvořím jednoduché souvětí.
uplatnění pravidel pravopisu v písemném projevu
Zvládám další pravopisné jevy ( i/y ve vyjmenovaných slovech, koncovky přídavných jmen a sloves ve shodě podmětu s přísudkem, tvary zájmene mně/mě).

Žádné komentáře:

Okomentovat