středa 22. března 2017

Akce na 2. pololetí

Můžete se zúčastnit:

Exkurze s workshopem (Litomyšl)    23.5.2017        (cena cca 200 Kč)


divadelní představení
Noc na Karlštejně     (Olomouc)     6.6.2017        (záloha 120 Kč)

Nahlásit se můžete u mě, na divadlo také u pí Reliové, je potřeba zaplatit zálohu.

úterý 21. března 2017

Zadání četby na 2. pololetí

Všichni povinně čtou Jaromíra Johna Příběhy Dona Quijota. - 2 vybrané příběhy

Zde si dohledáte, co jste si vybrali z nabídnutého seznamu.

A dále čtete jednu knihu dle vlastního výběru, kterou nahlásíte předem.

Celkem tedy 3 zápisy z četby, každý na zvláštní papír A4, dle pokynů ZDE.

středa 15. června 2016

Závěrečný TEST

Závěrečný test nás prověří zítra, tj. ve čtvrtek 16.6.2016

Scio test z www.mup.scio.cz, test č. 3, můžete si zkusit předem demotest a test č. 2
Přístupy máte u sebe.

Co bude v testu? Nic nového za posledních pár let od 3. třídy.

gramatika
uplatnění pravidel pravopisu v písemném a mluveném projevu
Správně píšu lexikální pravopisné jevy na úrovni slova, zejména pravopis vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných, skupin bě, pě, vě, mě, velkých počátečních písmen u vlastních jmen, pravopis podstatných jmen podle vzorů.

gramatika na úrovni slova
Gramatické znalosti a pravidla gramatiky aplikuji již u všech ohebných slovních druhů na úrovni nauky o slově, tvarosloví a slovotvorby.
Rozeznám jednotlivé ohebné slovní druhy, podstatná jména správně přiřadím ke vzorům. U odvozených slov určím předponu.

gramatika na úrovni věty
Gramatické znalosti a pravidla gramatiky na úrovni skladby aktivně využívám při vyhledávání a určování základní skladební dvojice, vyznačím přímou řeč a rozliším větu jednoduchou a souvětí, spojím věty v souvětí a vyhledám základní skladební dvojici, určuji počet vět v souvětí.
Vyhledám podmět a přísudek v jednoduché větě. Rozeznám větu jednoduchou a souvětí, určím druh věty podle postoje mluvčího. Vytvořím jednoduché souvětí.
uplatnění pravidel pravopisu v písemném projevu
Zvládám další pravopisné jevy ( i/y ve vyjmenovaných slovech, koncovky přídavných jmen a sloves ve shodě podmětu s přísudkem, tvary zájmene mně/mě).

pátek 11. března 2016

O zlatém kolovrátku


Božena Němcová:

http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/bozena-nemcova/o-zlatem-kolovratku-narodni-bachorky-a-povesti-i.html

Variace na příběh, který známe z Erbenova Zlatého kolovratu.

neděle 6. března 2016

Větné členy (VČ)

Slovo se ve větě stává větným členem.

Větnými členy nejsou: předložky, spojky a částice.

Větné členy tvoří skladební dvojice, jedním členem dvojice se ptáme na druhý, tak to poznáme, že k sobě patří.

Větný člen může být
holý = nic ho nerozvíjí, netvoří s ním další skladební dvojici
rozvitý = je rozvíjen jiným VČ
několikanásobný = je tvořen několika členy stejného druhu.

Větné členy dělíme na:
Základní = podmět Po a přísudek
Rozvíjející = přívlastek Pk, předmět Pt, příslovečné určení PU

pátek 26. února 2016

Probíráme různé podoby vyjádření myšlenky


Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent

Věta dvojčlenná má oba základní větné členy (podmět i přísudek).
Příklad:
V lednu se po pláních prohánějí běžkaři.
Dvojčlenná věta může mít i nevyjádřený podmět.
Příklad:
Nastoupili jsme do autobusu. (my) - podmět nevyjádřený

Věta jednočlenná má pouze přísudek.
Příklad:
V noci se blýskalo.
Píchalo mě v koleni.
Stýskalo se mi.
Podmět nedohledáme.

Větný ekvivalent jeho základem není určitý slovesný tvar, nýbrž infinitiv slovesa nebo jiný slovní druh. Příklady
1. podstatné jméno: Ten lhář! Marku!
2. přídavné jméno: Překrásné!
3. infinitiv: Končit!
4. příslovce: Vpřed!
5. částice: Asi ne.
6. citoslovce: Hej rup!

Otestujte se: http://moodle.zsbrezova.eu/file.php/1/Testy-mail/cj_jednoclenna_ekvivalent.htm

pátek 15. ledna 2016

"Kamkoli půjdeš, všude je nebe jedné barvy."

"Když šlapeš po růžích, vzpomeň na trny."

"Chceš-li zachovat tajemství, neříkej ho příteli - má také přátele."

"Chytrý člověk nezakopne dvakrát o tentýž kámen."

Enšpígl tady


Bratr Paleček tady


Kouzelník Žito tady


Nasredin tady